آیین نامه برگزاری کلاسهای عملی

تعریف واحد درسی
ماده ٩: يک واحد درس نظري، مقدار درسي است که مفاد آن طي ١٦ جلسه يک ساعتي آموزش داده مي شود اين ز مان براي هر واحد درس عملي آزمايشگاهي ٣٢ ساعت، کارگاهي ٤٨ ساعت و عمليات صحرايي ٦٤ ساعت مي باشد.


سال تحصيلی
ماده ١٠ : هر سال تحصيلي مرکب از دو نيمسال تحصيلي و برحسب لزوم يک دوره تابستاني است . هر نيمسال تحصيلي شامل ١٦ هفته و هر دوره تابستاني شامل ٦ هفته آموزش است.


تبصره: مدت امتحانات پايان هر يک از دو نيمسال تحصيلي و دوره تابستاني و همچنين امتحان ميان ترم ، جزو مدت آموزش محسوب نمي شود.


ماده ١١ : يک واحد درس نظري طي نيمسال تحصيلي در ١٦ جلسه يک ساعتي و در طول دوره تابستاني در ٦ هفته ( ١٦ جلسه ) تدريس مي شود به همين نحو مجموع ساعات تدريس يک واحد درس عملي آزمايشگاهي ، کارگاهي و عمليات صحرايي بر حسب انجام آنها در طول نيمسال يا دوره تابستاني به ترتيب در ١٦ هفته و ٦ هفته تقسيم مي شود.

در صورتی که غیبت دانشجو در درسی بیش از سه شانزدهم گردد آن درس حذف می گردد