نگهداری از وسایل مصرفی

کلیه وسایل شیشه ای جزء سرمایه های آزمایشگاه محسوب می شوند که باید برای

استفاده سایر دانشجویان در ترم های بعدی نیز حفظ گردند . نوع و تعداد وسایل

دریافتی هر آزمایشگاه ثبت شده است . اگر چه وسایل شیشه ای جزء وسایل مصرفی

می باشند ولی نباید با توجیه اینکه دانشجویان مبالغی برای دروس عملی پرداخت کرده

اند در استفاده و نگهداری  آنها سهل انگاری گردد به نحوی که در هر ترم تعداد زیادی از

آنها شکسته شده و برای استفاده در کلاسهای آخر ترم کمبود باشد و نیز جهت شروع

ترم بعد نیاز به صرف هزینه های زیادی برای جبران کمبود آنها باشد. از سوی دیگر حتی

برای اینگونه وسایل مصرفی نیز طول عمر تعریف گردیده است لذا در صورتی که این

وسایل به دلیل استفاده نادرست و سهل انگاری شکسته شوند، دانشجو ملزم به تهیه

و تحویل آن وسیله به کارشناس آزمایشگاه می باشد.