مقررات حضوردرمجتمع آزمایشگاهی

قوانین کلی

پوشیدن روپوش برای حضور در کلیه کلاسها با در نظر گرفتن شئونات اسلامی الزامی است

حضور دانشجو باید 5 دقیقه قبل از شروع کلاس صورت گیرد

جهت حفظ سلامت دانشجویان توقف در آزمایشگاهها و راه رو ها  و شوخی کردن در مجتمع ممنوع است

قوانین حضور در مراکز تحقیقاتی

حضور در مراکزی که دارای اشعه uv  می باشند حتی درحالت خاموش نباید بیشتر از 4.5 ساعت باشد
حضور در مراکزی که در آنها کشت باکتری های مختلف انجام می گیرد نباید بیشتر از 4 ساعت باشد
حضور در مراکزی که در آنها مواد شیمیایی مختلف استفاده می شود نباید بیشتر از 5 ساعت باشد
حضور در مراکزی که با ماده شیمیایی اتیدیو بروماید کار می شود نباید بیشتر از 3.5 ساعت باشد