اصول ایمنی وکاردرآزمایشگاه
1- استفاده از روپوش آزمایشگاه در تمام ساعات حضور در آزمایشگاه ضروری است .
2.    ممانعت از تماس مواد شیمیایی با پوست و چشم.
3.    پرهیز از خردن و آشامیدن در داخل محیط های آزمایشگاهی
4.    عدم نگهداری طولانی مدت و غیر ضروری حیوانات در آزمایشگاه
5.    عدم قراردادن حیوان آزمایشگاهی در مجاورت سیم های برق و دستگاههای آزمایشگاهی جهت جلوگیری از برق گرفتگی و آسیب های سیم ها.
6.    برای جلوگیری از آتش سوزی، از روشن گذاشتن شعله آزمایشگاه بدون حضور محقق حتی برای مدت زمان کوتاه خودداری شود .
7.    جلوگیری از تماس پوست و چشمهابا تاپش نور UV  به هنگام کار با دستگاههایی که دارای منبع نوری UV  می باشند .
8.    عدم انداختن لاشه حیوان آزمایشگاهی و یا نمونه بافتی در سطل زباله
9.    دفع لاشه حیوان آزمایشگاهی و یا نمونه بافتی بر طبق اصول Biosafety  ( می بایست در کیسه های پلاستیکی جمع آوری شده و سپس امحاء گردند)
10.    دفع جداگانه سرنگ و سر سوزن آن در ظروف پلاستیکی
11.    عدم استفاده از روتورهای دست ساز و یا غیر استاندارد در دستگاههای سانتریفوژ
12.    در موقع کار با نیتروژنمایع تماس بدن با آن محافظت گردد و خروج نمونه ها از آن به ویژه ظروف پلاستیکی به آهستگی انجام می شود( اندکی در دهانه تانگ نگه داشته شود ) تا از ترکیدن آن به علت افزایش سریع دما اجتناب شود و هرگز جسم خیلی سرد با دست لمس نشود تا به دست آسیب نرسد و به علت گرم شدن سریع جسم منفجر نشود .
13.    دستگاههای الکتروفورز می توانند ایجاد شوک های خطرناک نمایند. در موقع کار با آنها و محلول الکتروفوز دقت کافی صورت گیرد .
14.    اتیدیوم بروماید به شدت موتاژن است .از آن در غلظت های کم و در منطقه خاصی از آزمایشگاه استفاده می شود و از پخش شدن آن در محیط ممانعت شود و همراه با دستکش و ماسک با آن کار شود .
15.    دفع اتیدیوم بروماید در سینک صورت نگیرد و حتما ژل ها، محلول ها و مواد آغشته به آن در ظروف مخصوص دفع شوند و جداگانه جمع آوری شوند .
16.شوخی کردن در آزمایشگاه به علت موارد مذکور و نیز استفاده از محیط آزمایشگاه برای مطالعه در اوقات فراقت به هیچ وجه قابل توجیه نبوده و اکیداً ممنوع است