مدیر مجتمع

دکتر حسن ممتاز

شرح وظایف :

1- هماهنگی با کلیه گروهها جهت برنامه ریزی کلاسهای عملی قبل از شروع ترم

2- تهیه لیست مواد مصرفی و وسایل مورد نیاز جهت ترم با توجه به دروس ارائه شده و سرفصل انها ونیز هماهنگی با گروهها و کارشناسان مربوطه

3- متمرکز نمودن درخواست های خرید تجهیزات و دستگاهها گروهها با توجه به نیاز مجتمع و دانشگاه

4- آماده سازی امکانات مجتمع جهت رفع مشکلات در جهت تصویب رشته های جدید در آزمایشگاهها

5- نظارت بر قسمت تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی

6-   هماهنگی با شرکت ها جهت تهیه ملزومات آزمایشگاه  و تایید دستگاهها و مواد و وسایل تهیه شده پس از خرید

7- پیگیری تعمییرات دستگاهها

8- نظارت بر کار کارشناسان در برگزاری کلاسهای عملی

9- جمع آوری ساعات کلاسهای برگزارشده عملی در مجتمع ، آناتومی ، مرزعه ،پایلوت صنایع غذائی و بازدید ها و در نهایت جمع بندی ساعات نزدیک به یکصد  100 استادهیئت علمی ، پاره وقت ، نیمه وقت و حق التدریس و گزارش به قسمت مالی به نحوی که گزارش هر نفر در یک برگه ((گاهی اساتید در چند آزمایشگاه کلاس دارند یا دروس آنها دارای جلسات بازدید و... است که باید در یک برگه جمع بندی شوند )) با محاسبه تعداد گروهها و جلسات تعطیلی به اضافه دو سوم این ساعات به قسمت آموزش گزارش گردد.

10- نظارت بر نحوه نظافت مجتمع آزمایشگاهی

11- برنامه ریزی برگزاری امتحانات عملی در پایان ترم

12- محاسبه میزان ساعات همکاری کارکنان در امتحانات عملی و گزارش به امور اداری

13- تحویل کمد های دانشجویی به متقاضیان در آزمایشگاه

14- هماهنگی جهت انجام پایان نامه های دانشجوئی ، طرح های تحقیقاتی و....

15- بررسی وضعیت تسویه حساب دانشجویان

16- هماهنگی جهت برگزاری گارگاهها و دوره های آموزشی در آمایشگاه

17 - تقسیم بندی کلاسهای عملی به نحوی که میزان برگزاری کلاسها برای کلیه کارشناسان در یک حد باشد

18- گزارش میزان کلاس های اضافه بر ساعت کارشناسان به امور اداری

19- هماهنگی جهت برگزاری کلاسهای عملی در زمان مرخصی استحقاقی ، استعلاجی و .. کارکنان

20- تهیه و توزیع سهمیه شیر کارکنان آزمایشگاه ، کلینیک دامپزشکی ، کارگاههای عمران ، کارگاههای فنی مهندسی ، کارگاههای جوشکاری و تراشکاری و پایلوت صنایع غذائی

21- نظارت بر نصب تراکت ها و  اطلاعیه ها و آگهی های تبلیغاتی در مجتمع

22-هماهنگی جهت بازدید های ، هیئت نظارت استانی و  دانشجویان و دانش آموزان مدارس از آزمایشگاهها

23-  هماهنگی  جهت در اختیار قرار دادن مواد مازاد مصرف هر آزمایشگاه به دانشجویان جهت انجام پروژه های تحقیقاتی و محاسبه قیمت آنها با توجه به فاکتور های خرید آنها به نحوی که هم مشکل دانشجویان حل گردد و هم تاریخ مصرف مواد نگذرد

24- مهمترین و ظیفه ایجاد فضای توام با نشاط برای کلیه کارکنان مجتمع و استفاده از نکات مثبت شخصیتی ایشان در نظم دهی و اداره امور آزمایشگاه و جلوگیری از ایجاد ذهنیت نادرست از کار و تلاش ایشان در نزد سایر قسمت ها و حل و فصل مشکلات پیش آمده در داخل محیط  آزمایشگاه به نحوی که انگیزه کار و فعالیت در داخل مجتمع آزمایشگاهی در بین کارکنان حفظ گردد