تماس با ما
تلفن مستقیم مجتمع آزمایشگاهی:  33361064-038
تماس با خط داخلی :
شماره دانشگاه:038- 33361000
شماره های داخلی آزمایشگاه
 
مدیر مجتمع علی صالحی 370
آزفارماکولوژی فیزیولوژی جعفرعلی اکبری 374
آز ژنتیک جمشیددرخشان 373--369
آز زیست شناسی بهزاد حامدی 387--382
آزکنترل کیفی موادغذایی منوچهر مومنی 389--392
آز باکتری شناسی صفری 381
آز شیمی علی بیگی 380
آز تجزیه مواد غذایی علی نوید 388