تغذیه و تجزیه مواد غذائیدروس آرائه شده در  آزمایشگاه:تجزیه مواد غذایی-کنترل کیفی- صنایع قند- تکنولوژی روغن             گروههائی که از این آزمایشگاه استفاده می کنند:  کشاورزی – دامپزشکی-صنایع غذائی                                                  
ظرفیت آزمایشگاه : حداقل15 و حداکثر 20 نفر                        
کتب و منابع مورد استفاده در آزمایشگاه  :تجزیه  مواد غذایی دکتر ماجدی –کنترل کیفی موتد غذائی- تجزیه و انالیز مواد غذائی (ویداپروانه   و زیبا حسینی)
مشخصات آزمایشگاه :
متراژ : 140  متر             رختکن دانشجو: موجود می باشد                               اتاق پرسش و پاسخ دانشجو :  دفتر آزمایشگاه                 
  اساتید: دکترزمانی-مهندس یدالهی-خانم شاهقلیان - دکتر مولوی- همت زاده - نیلچیان و..

 سایر :انبار مواد  و اتاقنگهداری نمونه  کلیه لوازم الات شیشه ای جهت ارائه دروس مربوطه

امکانات آزمایشگاه :
دوعدد هود- کوره الکترکی-آون-وسایل شیشه ای-سوکسله وکلدال- بن ماری – آب مقطر گیری دو بار تقطیر- آب مقط گیری معمولی مخزنی – دستگاه تهیه کیک-پیپت شور –هدایت سنج

 کارشناس: علی رضا نوید