زیست شناسی گیاهی

دروس آرائه شده در  آزمایشگاه:     زیست شناسی گیاهی –فیزیولوژی گیاهی –بذر و..

گروههائی که از این آزمایشگاه استفاده می کنند:   صنایع غذایی- میکروبیولوژی –ژنتیک -گیاهان دارویی- باغبانی - کشاورزی

ظرفیت آزمایشگاه : حداقل 12 و حداکثر 20 نفر

کتب و منابع مورد استفاده در آزمایشگاه  :  کتب امید بیگی - دکیر عبدالله قاسمی - اطلس گیاهان دارویی

مشخصات آزمایشگاه :
متراژ : 120  متر    تعدا دسکو  : سه عدد دو طرفه        رختکن دانشجو: موجود می باشد      اتاق پرسش و پاسخ دانشجو :  دفتر آزمایشگاه    
             
 اساتید:دکتر قاسمی- دکتر مجد - دکتر عطایی

 سایر :انبار مواد  و اتاق تهیه نمونه  وکلیه لوازم لازم جهت پوشش سرفصل دروس

امکانات آزمایشگاه :
عدد میکروسکوپ   -عدد لوپ –میکرو سانتریفوژ-تبن ماری –شیکر ورتکس  تابلو وایت برد- ترازوی دیجیتال – یخچال،  انواع لام های آموزشی و ...

 کارشناس : بهزاد حامدی