آزمایشگاه ایمنی شناسی
دروس آرائه شده در  آزمایشگاه:     ایمنی شناسی  پرستاری و مامایی ، ایمنی شناسی دامپزشکیو...              ظرفیت آزمایشگاه : حداقل 12 و حداکثر 20 نفر
کتب و منابع مورد استفاده در آزمایشگاه  : ایمنی شناسی پزشکی و....
مشخصات آزمایشگاه :
متراژ : 120  متر    تعدا دسکو  : سه عدد دو طرفه                        اتاق پرسش و پاسخ دانشجو :  دفتر آزمایشگاه                 
 سایر : ;کلیه مواد و سایل شیشه ای قابل اتو کلاو و... جهت پوشش سرفصل دروس
امکانات آزمایشگاه :
 میکروسکوپ - سانتریفیوژ  بادور -  – سانتریفیوژ هماتوکریت – انک.باتور – الایزا ریدر – یخچال فریزر-  انواع کیتهای مربوط به سر فصل  دروس و...