آزمایشگاه فارماکولوژی و فیزیولوژی دروس آرائه شده در  آزمایشگاه: فیزیولوژی 1 - فیزیولوژی 2- فارماکولوژی- کلینیکال پاتولوژی و...              ظرفیت آزمایشگاه : حداقل 12 و حداکثر 20 نفر

کتب و منابع مورد استفاده در آزمایشگاه  : فاماکولوژی پزشکی (دانشگاه تهران) فیزیولوژی (ترجمه دانشگاه تهران) و....

مشخصات آزمایشگاه :
متراژ : 120  متر      تعدا دسکو  : سه عدد دو طرفه       اتاق پرسش و پاسخ دانشجو :  دفتر آزمایشگاه                 
 سایر :انبار مواد  و سیستم دزد گیر  و سیستم اعلام حریق – کپسول  اتفاء حریق - دارای درب اضطراری  خروجی

امکانات آزمایشگاه :
 میکروسکوپ - سانتریفیوژ  بادور -  – سانتریفیوژ هماتوکریت – انکو باتور –– یخچال فریزر-  کیت گروه خونی – اسپکتوفتومتر - PowerLab system records-LabChart 7 System Requirements- لوپ – انواع نمونه های دارویی و کلیه لوازم و وسایل جهت پوشش دادن سرفصل دروس مربوطه ....
 
 کارشناس  : جعفر علی اکبری