آنالیزدستگاهی

  گروههائی که از این آزمایشگاه استفاده می کنند:   شیمی ، زیست شناسی ، صنایع غذایی ، ، کشاورزی

  دامپزشکی، مکانیک   

 
  امکانات آزمایشگاه :
  دستگاه   GC/MSDودستگاه جذب اتمی –دستگاه اف تی آی آر- اسپکتوفتومتر و ترازوی دیجیتال با دقت یک هزارم