بهداشت مواد غذایی و محصولات ارگانیک

دروس آرائه شده در  آزمایشگاه:  جهت انجام فعالیت های پژوهشی و ارائه دروس رشته تخصصی مواد غذایی
امکانات آزمایشگاه :استومیکر - سانتریفوژ- کشت بی هوازی - اتوکلاو - انکوباتور - پی سی آر - uvdoct- بن ماری ومیکروپلیت ریدر - یخچال و.