گیاهان داروئی


دروس آرائه شده در  آزمایشگاه:  زیست گیاهی-تغذیه گیاهان باغی- خاک شناسی   گروههائی که از این آزمایشگاه استفاده می کنند: علوم دامی –کشاورزی –بیوتکنولوژی   ظرفیت آزمایشگاه : حداقل 12 و حداکثر 20 نفر


امکانات آزمایشگاه :
 3عدد میکروسکوپ المیپوس-  3عددمیکرسکوپ نیکون-آون- ژرمیناتور-روتاری-4عددلوپ- وایت برد-شیکر- پتانسیو متر و – بن ماری جوش – اتاق کشت گیاهان – نئو فیریزاتور- پمپ خلاء- آب مقطر گیری - ترازوی دیجیتال – یخچال و نیز سیستم کامپیوتری متصل به شبکه آموزش دانشگاه جهت دریافت اطلاعات انتخاب واحد دانشجو یان و نیز اطلاع از آخرین متد های آموزشی از طریق اینترنت و در نهایت  انواع لام های آموزشی


لیست  لا مها:
بافت های چوب پنبه– سلول گیاهی –بافت پارانشیم –بافت اسکلرانشیم –بشره تره –بشره پیاز-برش عرضی تک لپه-برش عرضی دولپه-انواع کرکها-ساقه تک لپه-ساقه دولپه-و...