خوش آمدید
معرفی مجتمع آزمایشگاهی

(تعداد آزمایشگاهها و مراکز :28) در طبقات هم کف، اول وزیرزمین، اسامی آزمایشگاهها : انگل شناسی – بافت شناسی – آسیب شناسی – قارچ شناسی – فارماکولوژی -   فیزیو لوژی- باکتریولوژی- شیمی فیزیک وتجزیه – شیمی عمومی و معدنی – بیوشیمی و شیمی آلی – صنایع غذائی-بیو تکنولوژی-گیاهان  داروئی – شیلات – تغذیه مواد غذائی- تجزیه مواد غذائی-  کنترل کیفی مواد غذائی – زیست جانوری- پراتیک پرستاری- پراتیک مامائی    ژنتیک- زیست شناسی گیاهی ایمنی شناس –ویروس شناسی - شیلات 2 –فیزیولوژی جانوری- میکروب شناسی  اختصاصی- بیو فیزیک    

  مراکز تحقیقاتی:
   مر کز تحقیقات سلولهای بنیادی و ترانسژنیک- مر کز تحقیقات صنایع غذائی - مر کز تحقیقات بیوتکنولوژی -مر کز تحقیقات شیلات و آبزیان - مر کز تحقیقات گیاهان داروئی و معطر - مر کز تحقیقات شیر-مر کز تحقیقات  نانو - مر کز تحقیقات آنالیز دستگاهی